Skip to main content
Ons werkgebied: Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen-Noord, Wijk aan Zee
  • Integriteitsregeling

Integriteitsregeling Stichting Dierenambulance Kennemerland (DAK).

Inleiding

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021, in werking getreden. Dat betekent dat ook de DAK aan deze wet moet voldoen. In het, door het bestuur aangenomen Plan van Aanpak de DAK WBTR wordt aangegeven dat ook een Integriteitsregeling vereist is. De DAK is een organisatie die midden in de samenleving staat. Het bestuur is zich ervan bewust dat dit een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Daarom onderschrijft de DAK het belang van een deugdelijk en transparant bestuur. Hieronder valt het integer en transparant handelen van het bestuur en van de vrijwilligers. Integer handelen: De DAK verwacht van zowel bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers als van leveranciers en andere relaties integer handelen. Het is in de ogen van het bestuur niet meer dan logisch dat bestuur medewerkers en vrijwilligers zich inzetten voor het belang van de DAK boven het eigen belang. Ten aanzien van leveranciers en andere relaties is het normaal te verwachten dat zij het bestuur, medewerkers en de vrijwilligers niet in de verleiding brengen in te gaan tegen het belang van de DAK.

Integriteitscode

Het voorafgaande lijkt allemaal zo normaal. Toch heeft de DAK een integriteitscode waarin de afspraken zijn vastgelegd over waar de grenzen van het ‘normale’ integere handelen liggen. De integriteitscode geldt voor: – Bestuur; – Medewerkers. – Vrijwilligers; – Externe relaties van de DAK. Waar in dit document wordt gesproken over externe relaties wordt gedoeld op publieke en private organisaties die handelen voor of namens de DAK dan wel in opdracht van de DAK. Het bestuur heeft een voortrekkersrol. Juist het bestuur dient openheid en transparantie te bevorderen. Dat betekent dat het bestuur extra kritisch moet kijken naar het handelen. Deze integriteitscode is een openbaar document. Het bestuur wil op de inhoud te allen tijde aanspreekbaar zijn. Medewerkers, vrijwilligers en externe relatíes kunnen de code inzien op de website van de DAK.

Algemeen

Bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers van de DAK worden geacht elke gedraging die afbreuk doet aan hun integriteit achterwege te laten. Dat betekent niet alleen dat zij handelen in de geest van deze integriteitscode, maar ook in staat zijn om van geval tot geval risico’s en kwetsbaarheden in te schatten en de situatie (proberen te) vermijden waarin de schijn zich tegen hen of tegen de DAK zou kunnen keren. Het bestuur maakt met anderen duidelijke afspraken op basis van eerlijkheid en vertrouwen. Iedereen houdt zich aan zijn woord. Als een afspraak toch op belemmeringen stuit, wordt dat uitgelegd. Totdat een nieuwe afspraak is gemaakt, blijft de oude afspraak in stand.

Externe relaties (klanten)

De DAK wil proactief en ondernemend, gericht op externe relaties (klanten) en professioneel en zakelijk zijn. Dit vereist een correcte, dienstverlenende instelling van bestuur, medewerkers en vrijwilligers in de richting van onze externe relaties en klanten. Externe relaties (klanten) worden altijd met respect behandeld, ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit of politieke overtuiging. Hierin passen geen verbale en non-verbale uitingen met een discriminerend of seksistisch karakter. Er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met informatie over leden en externe relaties. De privacy van cursisten en externe relaties (klanten) wordt gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare informatie wordt geen oneigenlijk gebruik of misbruik gemaakt, in overeenstemming met het privacyreglement van de DAK op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Externe relaties (leveranciers en dienstverleners)

De DAK onderhoudt relaties met leveranciers en dienstverleners die voldoen aan de bedrijf ethische principes van de DAK. Met name wordt van hen een grote bewezen, bekwaamheid op het gebied van kwaliteit, kosten, innovatie en betrouwbaarheid verwacht. Tegelijk wil de DAK zich als partner opstellen en een eerlijke relatie onderhouden waar beide partijen baat bij kunnen hebben. De DAK baseert zijn beslissingen uitsluitend op weloverwogen economische criteria. Elke onbetamelijke beïnvloeding zal tot uitsluiting van de leverancier of dienstverlener leiden Het is ten strengste verboden persoonlijke voordelen toe te kennen of te aanvaarden.

Vrijwilligers

De DAK wil een prettig en veilig werkklimaat bieden aan de vrijwilligers. Daarbij hoort dat bestuursleden en vrijwilligers elkaar collegiaal en met respect behandelen. (H)erken de grens van de medemens. Kijk kritisch naar jezelf en je eigen gedrag. Discriminatie, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie zijn uit den boze en worden niet getolereerd. Een medebestuurslid en vrijwilliger is een interne klant en dus zijn de opmerkingen bij de omgang met leden en externe relaties (klanten) hier ook van toepassing. Scheiding privé en zakelijk Om de relaties met externe partijen zuiver te houden, houdt De Dak zakelijk en privé strikt gescheiden. Dat zou anders verplichtingen kunnen scheppen voor zowel bestuur als vrijwilligers van de DAK als voor medewerkers van externe relaties. Dit houdt in dat: – Het is niet toegestaan om tot eigen voordeel of tot voordeel van familie, vrienden en bekenden voorrang te regelen, waar het dienstverlening van of door de DAK betreft – Indien bestuur of vrijwilligers privé gebruik maken van een organisatie waarmee de DAK zakelijke bindingen heeft, dit dient te gebeuren tegen marktconforme voorwaarden; – Hiervan kan alleen worden afgeweken in het geval de DAK met een organisatie een collectieve voordeelregeling is overeengekomen. Indien bij levering van diensten of materialen, en meer dan in het gewone verkeer geldende korting wordt genoten dient dit vooraf te worden gemeld bij het bestuur; – Het is niet toegestaan dat bestuur en vrijwilligers bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van een derde met behulp van eigendommen van de DAK. Privégebruik e-mail, internet en kopieerapparaat Bestuur en vrijwilligers zijn gerechtigd het e-mailsysteem, internet en kopieerapparaat in beperkte mate voor privé te gebruiken, mits dit geen consequenties heeft voor de uitoefening van de werkzaamheden, zowel in tijd als kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden. Het is niet toegestaan bewust websites te bezoeken waarvan de inhoud zich verzet tegen algemeen aanvaarde fatsoensregels.

Communicatie en informatie

Iedereen die werkzaamheden verricht voor of namens de DAK gaat zorgvuldig om met informatie over de DAK en informatie over de externe relaties. Informatie wordt goed bewaard, zodat onbevoegden er geen kennis van kunnen nemen. Bij het hanteren van de informatie houdt eenieder zich aan het privacyreglement van de DAK op grond van de AVG. Oneigenlijk gebruik en misbruik is niet toegestaan. Verzoeken van journalisten om informatie worden doorverwezen naar de manager waarna overleg plaatsvindt met het bestuur.

Vertrouwenspersoon

de DAK ziet in dat integer en respectvol handelen van groot belang is voor een gezonde en productieve werkomgeving en kwalitatieve dienstverlening. Want ongezonde ongewenste omgangsvormen bedreven uiteindelijk de werksfeer en kunnen de gezondheid, het zelfvertrouwen en de prestaties van medewerkers en vrijwilligers aantasten. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie, maar ook fraude op het werk. Dit gedrag kan variëren van het moeten aanhoren van misplaatse grappen, ongepaste aanrakingen of verzoeken, tot fysieke bedreigingen. Onder fraude op het werk wordt verstaan het ongeoorloofd gebruik maken van bedrijfsmiddelen voor privé. De rol van vertrouwenspersoon is gebaseerd op neutraliteit (geen partij kiezen en geen ongelijke machtsverhoudingen). Dat betekent dat de vertrouwenspersoon, naast het bieden van een luisterend oor (hart luchten), kan doorverwijzen naar een passende hulpverlener of hulpverlenende instantie of zelf de medewerker of vrijwilliger kan ondersteunen bij het doorbreken van een impasse om de dialoog weer op gang te krijgen. Tenslotte: Wanneer een bestuurslid of vrijwilliger, externe relatie (klant, leverancier of dienstverlener) handelt in strijd met deze integriteitscode, wordt dat beschouwd als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, zullen er stappen worden ondernomen. Deze kunnen zich uitstrekken tot disciplinaire maatregelen tegen (een) vrijwilligers of tot het verbreken van de samenwerking met een cursist of klant of leverancier of dienstverlener. Voor bestuursleden zal in een afzonderlijke bestuursvergadering worden besloten tot een specifieke maatregel dan wel aanzegging van beëindiging van het bestuurslidmaatschap. De integriteitsregeling is vastgesteld in de bestuursvergadering van 22-09-2021 en treedt in werking per die datum.